Giới thiệu hiệp hội

Hội doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) là một tổ chức ngành nghề, tự nguyện của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1100/QĐ-BNV ngày 09/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và hoạt động theo “Điều lệ Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam” được Bộ Nội vụ phê duyệt theo quyết định số 1542/QĐ-BNV ngày 12/12/2006.

Mục đích của Hội là tập hợp, động viên, giúp đỡ hội viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất thuốc BVTV; vận động, giáo dục hội viên chấp hành tốt pháp luật, các quy định của Đảng, Nhà nước, ngành chủ quản trong việc sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV; bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên. VIPA và các hội viên VIPA tiên phong trong việc xây dựng nền công nghiệp sản xuất thuốc BVTV Quốc gia Việt Nam.

Xem chi tiết

Tin mới nhất

Thư viện ảnh