Ông Nguyễn Văn Sơn

Q. Chủ Tịch VIPA

 1. Giới thiệu

– Tên Việt Nam:

Hội doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam

– Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Pesticide Association

– Tên viết tắt: VIPA

– Email: vietnam.vipa@gmail.com

– Website: www.vipa.vn

– Địa chỉ: Phòng P702 Toà nhà 676, Đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

–  Tên tài khoản: Hội doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam

– Số tài khoản: 1200208006739. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Chi nhánh sở giao dịch tại Hà Nội.

Hội doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) là một tổ chức ngành nghề, tự nguyện của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1100/QĐ-BNV ngày 09/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và hoạt động theo “Điều lệ Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam” được Bộ Nội vụ phê duyệt theo quyết định số 1542/QĐ-BNV ngày 12/12/2006.

Mục đích của Hội là tập hợp, động viên, giúp đỡ hội viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất thuốc BVTV; vận động, giáo dục hội viên chấp hành tốt pháp luật, các quy định của Đảng, Nhà nước, ngành chủ quản trong việc sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV; bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên. VIPA và các hội viên VIPA tiên phong trong việc xây dựng nền công nghiệp sản xuất thuốc BVTV Quốc gia Việt Nam.

 1. Quá trình thành lập

– Ngày 10/09/2005 ông Trần Quang Hùng, phó Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam được Hội giao nhiệm vụ xúc tíến thủ tục thành lập Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (Quyết định số 177/QĐ-TC).

– Ngày 16/01/2006 Bộ Nông nghiệp và PTNT có quyết định số 175/QĐ-BNN-TCCB do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng ký “Công nhận Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam”.

– Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đã ký quyết định số 1100/QĐ-BNV ngày 9/8/2006 về việc thành lập “ Hội DN SX và KD thuốc BVTV VN “ và hoạt động theo “ Điều lệ Hội DN SX và KD thuốc BVTV VN “ được Bộ Nội Vụ phê duyệt theo quyết định số 1542/QĐ-BNV ngày 12/12/2006.

– Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất vào ngày 22/09/2006 tại Hà Nội; bầu Ban chấp hành trung ương Hội do ông Trần Quang Hùng làm Chủ tịch.

– Ngày 24/05/2012 Đại hội nhiệm kỳ lần thứ hai của Hội được tổ chức thành công tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Hiện nay Hội đang làm thủ tục chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ III trong  năm 2020.

III. Định hướng hoạt động của Hội

– Tích cực góp phần xây dựng thị trường thuốc BVTV lành mạnh, thúc đẩy việc xây dựng nền công nghiệp sản xuất thuốc BVTV quốc gia Việt Nam.

– Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp thuốc BVTV trong đó các doanh nghiệp thuốc BVTV phải nắm vững nguyên tắc cạnh tranh tuân theo pháp luật, tích cực đầu tư vào nguồn nhân lực và khoa học công nghệ để vươn lên; tuân thủ pháp luật trong nước và cam kết quốc tế. Các doanh ngiệp thuốc BVTV phải coi đây là mục tiêu, là động lực phát triển kinh tế, văn hóa của doanh nghiệp.

– Tăng cường đoàn kết hợp tác giữa các hội viên, quyết tâm thực hiện một số chương trình “Hiệp hội” phục vụ sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam.

– Đẩy mạnh việc phản biện, thẩm định xã hội về thuốc BVTV, góp ý kiến vào các văn bản pháp quy, hợp tác chặt chẽ với Cục BVTV, ủng hộ mọi cố gắng của Cục trong công tác quản lý thuốc BVTV.

– Nắm chắc các diễn biến của doanh nghiệp để có sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời và bảo vệ lợi ịch hợp pháp của hội viên.

– Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV; thiết lập các quan hệ hợp tác với các tổ chức sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV thế giới.

Việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV của nước ta đã có từ năm 50 của thế kỷ trước, nhưng lần đầu tiên ở Việt Nam có hội nghề nghiệp thuốc BVTV đóng vai trò trung tâm đoàn kết và hợp tác cùng phát triển của các doanh nghiệp thuốc BVTV Việt Nam. Đây là sự tiếp nối truyền thống đạo lý kinh doanh của các bậc doanh nhân tiền bối nước ta “Buôn có bạn, bán có phường” của ngành vật tư Nông nghiệp Việt Nam.

VIPA là một trong 4 tổ chức của 4 nước thành viên sáng lâp “ Hội hoá chất Nông nghiệp châu Á “ đã và đang hoạt động tích cực, hiệu quả với các doanh nghiệp hội viên.

VIPA đã có mối quan hệ tốt với các Hiệp hội thuốc BVTV, Hoá chất Nông nghiệp trên thế giới như: Hiệp hội hoá chất Trung Quốc( CCPIT), Hiệp hội công nghiệp thuốc BVTV Trung Quốc (CCPIA), Hiệp hội lương thực Cộng hoà Liên bang Nga, Hiệp hội hoá chất Nông nghiệp Cộng hoà Liên bang Nga, Hiệp hội Hoá chất Hàn Quốc, Hiệp hội thuốc BVTV Hàn Quốc, Hiệp hội Hoá chất nông nghiệp Ấn Độ. . .

 1. Những nguyên tắc ứng xử của hội viên Hội doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam

Các hội viên thuộc Hội doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “ Hợp tác cùng phát triển” vừa là ý thức ứng xử văn hoá giữa các hội vieenvuwfa là động lực phát triển của Hội được thể hiện bằng những qui tắc sau đây:

 1. Trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV của mình, doanh nghiệp hội viên VIPA luôn thể hiện tính cộng đồng nghề nghiệp, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phấn đấu cho một nền công nghiệp sản xuất thuốc BVTV Việt Nam phát triển xứng tầm các nước trong khu vực và thế giới, phấn đấu cho một thị trường thuốc BVTV Việt Nam phong phú và lành mạnh vì lợi ích của Quốc gia, nhà nông và của doanh nghiệp hội viên. Đối với các doanh nghiệp thuốc BVTV trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế và các doanh nghiệp thuốc BVTV có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam mà chưa phải là hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của VIPA, các doanh nghiệp hội viên của VIPA cần có sự hợp tác cùng phát triển vì lợi ích của nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam; không có những hoạt động gây cản trở lẫn nhau và xâm phạm lợi ích chính đáng của nhau.
 2. Trong khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, doanh nghiệp hội viên VIPA không được gây thiệt hại vật chất hoặc cản trở các hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV của các doanh nghiệp hội viên VIPA.
 3. Các doanh nghiệp hội viên VIPA cần thiết lập chính sách thị trường về giá cả, khuyến mại, công nợ hợp lý sao cho không làm ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế và uy tín thị trường cho các doanh nghiệp hội viên khác thuộc VIPA.
 4. Không bán phá giá thuốc BVTV dưới bất cứ hình thức nào.
 5. Không sử dụng hoặc tận dụng cơ hội khi các doanh nghiệp hội viên khác của VIPA gặp khó khăn để mưu lợi cho doanh nghiệp mình mà không tính đến hậu quả có thể gây thiệt hại cho thị trường thuốc BVTV và cho các doanh nghiệp hội viên khác thuộc VIPA.
 6. Sẵn sang hỗ trợ và giúp đỡ các hội viên khác thuộc VIPA khi họ gặp khó khăn trong sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV.
 7. Thông báo cho Hội biết về con nợ khó đòi hoặc con nợ không an toàn và thường xuyên tra cứu danh sách các con nợ nêu trên của các doanh nghiệp khác trên website của Hội để biết và điều chỉnh hoạt động bán hàng của doanh nghiệp mình.
 8. Trường hợp xảy ra bất đồng giữa các doanh nghiệp hội viên cũng như giữa các doanh nghiệp hội viên VIPA với các doanh nghiệp chưa phải hội viên VIPA, cần được thảo luận bàn bạc, hoà giải trên tinh thần cảm thông nghề nghiệp và giữ gìn uy tín cho nhau.
 9. Trường hợp doanh nghiệp hội viên VIPA vi phạm các nguyên tắc ứng xử nêu trên, sẽ bị xử phạt tuỳ theo mức độ vi phạm.
 10. Danh sách hội viên VIPA

Từ khi thành lập Hội cho đến nay danh sách hội viên của VIPA đã có thay đổi. Số lượng hội viên hiện tại (1/1/2020) là 52 hội viên trong đó 44 hội viên doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc BVTV trong toàn quốc và 4 hội viên là các Viện nghiên cứu và Trung tâm KHKT Nông nghiệp, 5 hội viên cá nhân là các nhà nghiên cứu KHKT, các nhà quản lý có kinh nghiệm của ngành thuốc BVTV. Ngoài ra, VIPA còn có các cộng tác viên là các cán bộ KHKT, nhà quản lý ngành  BVTV ở Trung ương và địa phương.  Hiện nay VIPA có các hội viên chính thức và hội viên liên kết.

Hội viên doanh nghiệp

 1. Công ty TNHH ADC
 2. Công ty TNHH Tập đoàn An Nông
 3. Công ty CP BVTV1 Trung ương
 4. Công ty CP Nông dược Việt Nam
 5. Công ty CP BVTV Sài Gòn
 6. Công ty CP NICOTEX
 7. Công ty CP Nông dược HAI
 8. Công ty CP Quốc tế Hoà Bình
 9. Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn
 10. Công ty CP thuốc sát trùng Việt Nam
 11. Công ty TNHH Việt Thắng
 12. Cty TNHH Nam Bắc
 13. Công ty TNHH sản phẩm công nghệ cao
 14. Công ty TNHH TMDV Diên khánh
 15. Công ty CP Kiên Nam
 16. Công ty TNHH TM Tân Thành
 17. Công ty CP Đồng Xanh
 18. Công ty TNHH Hoá sinh Á Châu
 19. Công ty Công ty Shandong weifang rainbow chemical

20.Công ty CP vật tư Tây đô Long An

 1. Công ty TNHHTMDVXNK Đức Thành
 2. Công ty TNHHTMSX Thôn Trang
 3. Công ty CP Hoàng Nông
 4. Công ty CP thuốc sát trùng Cần Thơ
 5. Công ty CP BVTV Việt Trung-Long An
 6. Công ty TNHH King- Elong

27.Công ty CP giải pháp Nông nghiệp tiên tiến

28.Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời ( BVTV An Giang )

29.Công ty  CP BVTV ATC

30.Công ty CP Bảo Nông Việt

 1. Công ty TNHH giải pháp Nông nghiệp Việt Nam
 2. Công ty ASIATIC Agriculture industries PTE tại TP Hồ Chí Minh
 3. Công ty TNHH Phú Nông
 4. Công ty CP JIA NON BIOTECH
 5. Công ty CP Đầu Tư Hợp Trí
 6. Công ty CP BVTV Việt Nông
 7. Công ty Quốc Tế Hồng Đức
 8. Công ty CP Nông nghiệp HP
 9. Công ty TNHH thương mại sản xuất GNC
 10. Công ty TNHH World Vision

Hội viên là các cơ quan nghiên cứu KHKT

41.Trung tâm thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, Viện Di truyền Nông nghiệp.

42.Công ty TNHH nhà nước 1 Thành viên đầu tư phát triển BVTV, Viện BVTV

43.Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.

 1. Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam- Trung tâm nghiên cứu, triển khai các hợp chất Sinh học

Hội viên cá nhân

 1. Ông Nguyễn Văn Sơn

46.Ông Trần Quang Hùng

 1. GS. TSKH. Trần Duy Quý
 2. PGS. TS. Trần Văn Hai
 3. Ông Nguyễn Quang Minh

VI- Những thành quả đã đạt được:

 `Trong 14 năm hoạt động, VIPA  đã tập hợp được các doanh nghiệp thuốc BVTV trong một tổ chức hoạt động gắn bó, có định hướng, chỉ đạo thực hiện và quản lý nhà nước thuốc BVTV đạt kết quả tốt theo chủ trương chính sách của Đảng, chính phủ và các qui định của Bộ NN và PTNT. . . góp phần to lớn vào sự phát triển vượt bậc của nền nông nghiệp nước nhà cũng như góp phần to lớn vào chương trình “ An ninh lương thực của thế giới” , đặc biệt là trong việc xây dựng nền công nghiệp sản xuất thuốc BVTV Quốc gia việt nam.

Nhiều doanh nghiệp Hội viên và cá nhân đã đạt được các giải thưởng thi đua khen thưởng của nhà nước như:

 • Anh hùng lao động Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HDDTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc trời.
 • Huân chương lao động hạng nhất
 • Huân chương lao động hàng hai
 • Huân chương lao động hạng ba
 • Giải thưởng Bông Lúa Vàng
 • Giaỉ thưởng Sao vàng Đất Việt

VII- Danh sách các lãnh đạo Hội VIPA

1.Ông Nguyễn Văn Sơn Q.Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, đt : 0906514668

2.Ông Hoàng Hải, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Nam của VIPA,  Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn  An Nông, đt : 0974003311

3.Ông Lê Văn Thịnh, Phó Chủ tịch VIPA,  Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt thắng, đt : 0989886986

4.Ông  Đặng Văn Thông, Phó Chủ tịch VIPA, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP BVTV 1Trung ương,  đt : 0945118788

 1. Ông Quách Thành Đồng, Phó Chủ tịch VIPA,Tổng giám đốc Công ty CP Nông dược HAI, đt :0918033598

VIII. Danh sách Ban Thường vụ VIPA

1.Q.Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Văn Sơn

 1. Phó Chủ tịch Hoàng Hải
 2. Phó Chủ tịch Lê Văn Thịnh
 3. Phó Chủ tịch Đặng Văn Thông
 4. Phó Chủ tịch Quách Thành Đồng
 5. Ông Trần Nguyên Toàn Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Hoá Sinh Á Châu
 6. Bà Trịnh Thị Mai Lan, Công ty cổ phần Tập đoàn NICOTEX, Trưởng Ban kiểm tra VIPA
 7. Bà Nguyễn Thị Tú Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP BVTV Việt Trung-Long An
 8. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Giám đốc công ty CP BVTV Sài Gòn, Ủy viên Ban Thường vụ VIPA
 9. Ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch hội đồng thành viên Cty CP Vật tư Nông nghiệp Hoàng Nông, Ủy viên Ban Thường vụ VIPA

11.Ông  Nguyễn Viết Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty CPVT Nông nghiệp Việt Nông, Ủy viên Ban Thường vụ VIPA