Hiểu đúng vai trò của thuốc bảo vệ thực vật và công tác truyền thông

Bài trình bày của bà Đào Thu Vinh, Điều phối viên tổ chức Croplife Việt Nam tại diễn đàn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, trách nhiệm.

https://nongnghiep.vn/video/hieu-dung-vai-tro-cua-thuoc-bao-ve-thuc-vat-va-cong-tac-truyen-thong-tv373644.html

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .