Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Ngày 6/12/2013 VP CTN công bố lệnh của CTN về ” Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ”

Toàn văn Luật  xin mời xem tại  http://www.ppd.gov.vn/ContentDetail.aspx?Id=2018&CatId=24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *