KIẾN NGHỊ MINH BẠCH QUỸ TÁI CHẾ, XỬ LÝ CHẤT THẢI

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM THÔNG TIN QUA ĐƯỜNG LINK:

https://vnews.gov.vn/video/kien-nghi-minh-bach-quy-tai-che-xu-ly-chat-thai-61516.htm